Wat mag het kosten?

Bedragen in duizenden euro's

3.2 - Openbare ruimte

Realisatie 2015

Begroting 2016

Begroting 2017

Raming 2018

Raming 2019

Raming 2020

Lasten

4.507

11.250

2.824

2.930

3.289

3.130

Baten

339

383

374

377

381

386

Saldo baten en lasten

4.168

10.868

2.450

2.554

2.908

2.744

Stortingen in de reserves

866

950

925

909

910

918

Bijdragen uit de reserves

1.287

7.812

77

67

377

160

Resultaat

3.746

4.005

3.298

3.395

3.440

3.502

Welke verschillen zijn er ten opzichte van voorgaand jaar?

In het resultaatgebied 3.2 Openbare ruimte zijn de lasten € 8.426.000 lager.
De belangrijkste verschillen :

 • lagere lasten als gevolg van de volgende eenmalige investeringen in 2016

(€ 7.685.000  voordelig) :

  • reconstructie en fietspaden St.Oedenrodeseweg (€ 690.000 voordelig/dekking uit reserves)
  • Revitalisering Speelheide (€ 35.000 voordelig/dekking uit reserves)
  • Slowlane (€ 1.017.000 voordelig/dekking uit reserves)
  • Reconstructie Naestenbest ( € 380.000  voordelig/dekking uit reserves)
  • Rehabilitatie en planmatig onderhoud (€ 4.645.000  voordelig/dekking uit reserves)
  • Centrumontsluitingsroute (€ 200.000  voordelig/dekking uit reserves)
  • Aanpak parkeren Leeuwerik (€ 75.000  voordelig/dekking uit reserves)
  • 2e ontsluitingsweg Terraweg (€ 156.000  voordelig/dekking uit reserves)
  • modernisering/verbetering openbare verlichting (€ 339.000 voordelig/dekking uit reserves)
  • Vervanging openbaar groen (€ 149.000  voordelig/dekking uit reserves)
 • lagere uitgaven aan onderhoud en elektriciteit van de openbare ruimte  in 2106 (€ 165.000 voordelig)
 • de overige verschillen worden voornamelijk veroorzaakt door lagere doorbelastingen van overhead en rente aan dit resultaatgebied als gevolg van de gewijzigde BBV-voorschriften ( € 576.000 voordelig)

In het resultaatgebied 3.2 Openbare ruimte zijn geen noemenswaardige verschillen in de baten.