In onderstaande tabel zijn op programmaniveau de lasten en baten opgenomen. Deze tabel dient op basis van de BBV opgenomen te worden in de begroting. De kolom 'begroting 2016 inclusief wijzigingen' is exclusief de begrotingswijziging die bij de 2e tussentijdse rapportage 2016 hoort.

Bijzonderheden
De totale lasten bedragen in 2017 € 67 miljoen ten opzichte van € 81 miljoen in 2016. Een belangrijk verschil is dat in 2016 veel projecten voor het wegbeheer en openbare ruimte zijn opgestart en als last verwerkt zijn. Deze uitgaven worden gedekt uit de daarvoor bestemde reserves.

De stortingen/bijdragen uit de reserves zijn in 2017 aanzienlijk lager. Dit wordt met name veroorzaakt doordat in 2016 een drietal reserves ( totaal € 24 miljoen) zijn vrijgevallen en onder zijn gebracht bij andere reserves. Deze wijziging is als gevolg van de nieuwe nota reserves en voorzieningen die door de raad is vastgesteld. Een overzicht van de reserves en voorzieningen is als bijlage opgenomen in deze begroting.

Lasten (in duizenden euro's)

Programma

Realisatie 

Begroting

Begroting

Raming

Raming

Raming

2015

2016

2017

2018

2019

2020

incl. wijz.

1 - Algemeen bestuur

4.417

4.617

2.577

2.521

2.511

2.562

2 - Integrale veiligheid

2.628

2.718

2.427

2.357

2.393

2.420

3 - Verkeer en openbare ruimte

6.235

12.162

3.236

3.368

3.737

3.587

4 - Economische zaken

800

1.199

723

708

714

721

5 - Jeugd en Onderwijs

9.103

8.935

7.246

7.547

7.802

7.958

6 - Cultuur, sport, recreatie en vrije tijd

4.683

5.662

4.021

3.835

3.824

4.121

7 - Werk en inkomen

13.064

13.545

12.194

11.980

11.700

11.534

8- Maatschappelijke ondersteuning en zorg

9.637

10.541

9.053

9.017

8.980

9.022

9 - Milieu

6.067

6.512

5.756

5.889

6.002

6.113

10 - Ruimte en bouwen

10.118

11.666

10.800

14.750

14.996

15.153

11 - Algemene dekkingsmiddelen

       en onvoorzien *

10.514

3.130

560

533

527

541

12 - Overhead

0

0

8.597

8.198

7.956

8.106

Totaal lasten

77.266

80.687

67.190

70.702

71.142

71.839

Baten (in duizenden euro's)

Programma

Realisatie 

Begroting

Begroting

Raming

Raming

Raming

2015

2016

2017

2018

2019

2020

incl. wijz.

1 - Algemeen bestuur

725

784

738

710

607

624

2 - Integrale veiligheid

141

169

169

170

171

172

3 - Verkeer en openbare ruimte

766

545

402

404

410

417

4 - Economische zaken

279

366

322

321

324

327

5 - Jeugd en Onderwijs

1.060

739

702

707

712

718

6 - Cultuur, sport, recreatie en vrije tijd

1.104

1.092

1.114

1.121

1.129

1.136

7 - Werk en inkomen

5.252

5.300

5.540

5.191

5.191

5.192

8- Maatschappelijke ondersteuning en zorg

1.006

805

577

579

581

583

9 - Milieu

5.351

5.463

5.497

5.602

5.712

5.821

10 - Ruimte en bouwen

9.282

17.865

9.776

13.415

13.287

13.342

11 - Algemene dekkingsmiddelen

       en onvoorzien

45.922

42.762

40.047

40.911

41.227

41.767

12 - Overhead

0

0

34

25

17

17

Totaal baten

70.889

75.890

64.919

69.156

69.370

70.117

Totaal lasten (incl. saldo)

77.266

80.687

67.592

71.332

71.622

72.337

Totaal baten

70.889

75.890

64.919

69.156

69.370

70.117

Totaal saldo van baten en lasten

-6.377

-4.797

-2.673

-2.176

-2.252

-2.220

Stortingen in reserves

7.844

51.138

2.605

1.990

1.749

1.764

Bijdragen uit reserves

14.221

55.935

5.278

4.165

4.002

3.984

Mutatie reserves

6.377

4.797

2.673

2.175

2.252

2.220

Saldo

0

0

0

0

0

0

Inclusief  resultaat

3.779

11

402

630

480

498