Algemeen

Een verbonden partij wordt gedefinieerd als "een privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisatie waarin de gemeente een bestuurlijk en financieel belang heeft". De gemeente heeft te maken met diverse verbonden partijen die via mandaat of delegatie optreden namens de gemeente. Tot en met 2016 zijn hiervoor de regels uit het Besluit begroting en verantwoording provincies van kracht.

In 2017 en in 2018 worden vanwege het gewijzigde Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (Bbv) de verslagleggingsregels op diverse punten aangepast. Hierdoor treden enkele wijzigingen in deze paragraaf op. De belangrijkste actuele regelgeving is terug te vinden in artikel 15 van het Bbv.

Nieuw is dat er vanaf 2017 een visie word opgenomen op elke verbonden partij en dat de beleidsvoornemens van de verbonden partij worden vermeld. Verder wordt een juridische onderverdeling gemaakt naar het soort verbonden partij. Vanaf begrotingsjaar 2018 komen er ook nog extra eisen aan de financiële verslaglegging van publiekrechtelijke verbonden partijen (de gemeenschappelijke regelingen). Op basis daarvan wordt het mogelijk om overhead voor gemeentelijke taken die door derden worden uitgevoerd inzichtelijk te maken.

Overzicht verbonden partijen

A. Gemeenschappelijke regelingen (publiekrechtelijke organen)

GR

Aandeel in het bestuur

Bevoegheden

1. Metropoolregio Eindhoven (MRE)

Burgemeester (regioraad)

Bestuur,
stemrecht

2. Werkvoorzieningschap De Dommel (WSD)

Collegelid (Dagelijks bestuur), Collegelid (Algemeen bestuur)

Bestuur,
Stemrecht

3. Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost (VRBZO)

Burgemeester (Algemeen Bestuur)

Bestuur,
stemrecht

4. Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Brabant-Zuidoost (GGD)

Collegelid (Algemeen Bestuur)

Bestuur
stemrecht

5. Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB)

Collegelid (Algemeen Bestuur)

Bestuur
stemrecht

B. Vennootschappen en corporaties

Vennootschap / corporatie

Aandeel in het bestuur

Bevoegheden

1. Brainport Development N.V.

Burgemeester (Stichting Brainport), burgemeester (Algemene vergadering van aandeelhouders)

Bestuur,
stemrecht

2. N.V. Bank Nederlandse Gemeenten

Collegelid (Algemene vergadering van aandeelhouders)

Stemrecht

3. Brabant Water N.V.

Collegelid (Algemene vergadering van aandeelhouders)

Stemrecht

C. Stichtingen en verenigingen

Stichting / vereniging

Aandeel in het bestuur

Bevoegheden

1. Stichting Bureau inkoop en aanbestedingen Zuidoost-Brabant (BIZOB)

Wethouder financiën in Algemeen Bestuur
Gemeentesecretaris in Dagelijks Bestuur

Bestuur,
stemrecht

D. Overige verbonden partijen

Overige verbonden partijen

Aandeel in het bestuur

Bevoegheden

1. Bestuursconvenant stedelijk gebied Eindhoven 2013

Burgemeester

Bestuur,
stemrecht

A1 Metropoolregio Eindhoven (MRE)

Rechtsvorm
Openbaar lichaam (Gemeenschappelijke regeling).

Deelnemers aan de verbonden partij

Aangesloten zijn de gemeenten die op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen onder regio VI vallen.

Vestigingsplaats
Eindhoven

Visie op de verbonden partij
De 21 gemeenten in de regio Eindhoven bundelen al jaren de krachten op een breed scala van onderwerpen. In de Regionale Agenda 2015-2018 wordt de unieke positie van onze regio benadrukt, zowel nationaal als internationaal. De regio wordt gekenmerkt als een 'daily urban system'  waarbij sprake is van één gebied voor diensten, arbeid en huisvesting. In de Regionale Agenda 2015–2018 zetten de 21 gemeenten die de regio Eindhoven vormen, de lijnen uit waarlangs dat doel kan worden bereikt. Daarmee verandert het karakter van de samenwerking naar het doelgericht realiseren van gezamenlijk gestelde ambities.

Beleidsvoornemens verbonden partij

De transformatie van de SRE naar de MRE is inmiddels voltooid en wordt vorm en inhoud gegeven aan de nieuwe rolverdeling  en gewijzigde taken en verantwoordelijkheden van de regionale opgaven versus de opgaven met een (sub)regionaal c.q. lokaal karakter.
Het MRE ontwikkelt zich tot een bestuurlijk platform, dat het regionale (bestuurlijke) netwerk ondersteunt. Het richt zich op de totstandkoming van strategische programma's op de regionale schaal.

Binnen de Metropoolregio Eindhoven onderscheiden we: het Regionaal Platform, de Regioraad (als Algemeen Bestuur), het Dagelijks Bestuur, de werkplaatsen, de gesprekstafels, het portefeuillehouders overleg en de bijeenkomsten voor raadsleden.
De uitvoering van de Regionale Agenda wordt daarmee vooral een zaak van de gemeenten en de partners in het netwerk.

In het begrotingsjaar 2017 vindt de evaluatie plaats van de bestuurlijke samenwerking in het MRE en brengt het Algemeen Bestuur uiterlijk 1 juli 2017 verslag uit, met conclusies en aanbevelingen, aan de colleges en gemeenteraden.

Financieel belang in de verbonden partij
Bijdrage algemeen:
 In 2017 wordt een bijdrage geraamd van € 384.000.

Financiële risico's
We zijn (mede)aansprakelijk voor financiële tekorten. Naar rato van het aandeel in deze verbonden partij worden eventuele tekorten omgeslagen over de deelnemers. Omdat we bestuurlijk nauw betrokken zijn bij dit samenwerkingsverband vindt intensieve monitoring plaats. Hierdoor zijn we in samenwerking met de overige deelnemers in staat om tijdig bij te sturen bij dreigende financiële tekorten.

Eigen vermogen van de verbonden partij
Het eigen vermogen per 31 december 2015 was € 7.341.237 (2014 € 6.929.090).
(Bron: jaarrekening 2015 MRE)

Financieel resultaat van de verbonden partij

Het financieel resultaat over 2015 was € 2.947.954 (2014 € 540.910)
(Bron: jaarrekening 2015 MRE)

A2. Werkvoorzieningschap De Dommel (WSD)

Rechtsvorm
Openbaar lichaam (Gemeenschappelijke regeling).

Deelnemers aan de verbonden partij
Best, Boxtel, Schijndel, Vught, St.-Michielsgestel, Haaren, Oirschot, St-Oedenrode, Oisterwijk, Nuenen, Son en Breugel.

Vestigingsplaats
Boxtel

Visie op de verbonden partij
Het domein 'werk en inkomen' is sinds enkele jaren onderwerp van een systeemwijziging. De wijziging gaat gepaard met bezuinigingen. Met de invoering van de Participatiewet in 2015 is de toegang tot de Wsw afgesloten. De Wsw wordt geleidelijk aan afgebouwd. Dit vraagt om een heroverweging van de wijze waarop wij inwoners met een arbeidsbeperking willen ondersteunen. Het gevolg hiervan is dat de positie van SW-bedrijven en dus ook van WSD ter discussie staat. Voor de jaren 2015 en 2016 is een transitiearrangement overeengekomen. Over de taken die de WSD gaat verrichten met ingang van 2017 en op welke wijze wordt eind 2016 of begin 2017 nog gesproken.

Beleidsvoornemens van de verbonden partij

  • Aan het zittende bestand een dienstbetrekking aanbieden voor het verrichten van arbeid onder aangepaste omstandigheden.
  • Andere vormen van gesubsidieerde arbeid uitvoeren of te doen uitvoeren. Het algemeen bestuur van WSD kan hiertoe een of meerdere privaatrechtelijke rechtspersonen oprichten. Wat de taak uiteindelijk wordt, is onderwerp van beleidsontwikkeling.

De bewaking van de doelstellingen zal plaatsvinden aan de hand van de vaststelling van de jaarlijkse begroting en werkprogramma. Monitoring zal gebeuren binnen de gebruikelijke Planning en Control cyclus zoals die door de WSD jaarlijks wordt voorgelegd.

Risico's
De WSD had de afgelopen jaren een gezonde exploitatie. Het weerstandsvermogen is op peil en van voldoende omvang. Dit betekent dat de WSD tot op heden geen beroep heeft hoeven doen op gemeenten in de vorm van een gemeentelijke bijdrage. Of dit na 2017 ook het geval zal zijn, is echter onzeker.

Financieel belang in de verbonden partij
Bijdrage algemeen:
Voor de uitvoering van de Wsw wordt de vanuit het Rijk ontvangen gemeentelijke bijdrage die nodig is voor de financiering van de Wsw doorgesluisd naar WSD. Daarnaast draagt de gemeente € 16.000 bij in de bestuurskosten.

Financiële risico's
We zijn (mede)aansprakelijk voor financiële tekorten. Naar rato van het aandeel in deze verbonden partij worden eventuele tekorten omgeslagen over de deelnemers. Omdat we bestuurlijk nauw betrokken zijn bij dit samenwerkingsverband vindt intensieve monitoring plaats. Hierdoor zijn we in samenwerking met de overige deelnemers in staat om tijdig bij te sturen bij dreigende financiële tekorten.

Eigen vermogen van de verbonden partij
Het eigen vermogen per 31 december 2015 was € 25,4 miljoen (2014 € 24,7 miljoen)
(Bron: jaarrekening 2015 WSD)

Financieel resultaat van de verbonden partij
Het exploitatieresultaat (inclusief de stichting Blizo (blindenwerkplaats) was in 2015 € 2.076.000 (in 2014 € 3.951.000)
(Bron: jaarrekening 2015 WSD)

A3. Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost  (VRBZO)

Rechtsvorm
Openbaar lichaam (Gemeenschappelijke regeling)

Deelnemers

Aangesloten zijn de gemeenten die op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen onder regio VI vallen.

Vestigingsplaats
Eindhoven

Visie op de verbonden partij
VRBZO optimaliseert haar rendement met de juiste samenwerkingsverbanden en schaalgrootte. Uitgangspunt is de schaalgrootte van de regio Zuidoost-Brabant. VRBZO werkt primair samen met GGD Brabant-Zuidoost, Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB) en de politie-eenheid Oost-Brabant. Stip op de horizon is een (deels) geïntegreerde organisatie van brandweer en gezondheid en een sterke inbedding van de gemeentelijke processen rond rampenbestrijding en crisisbeheersing. VRBZO streeft hierbij naar shared services. Om de capaciteit en continuïteit van incidentbestrijding, crisisbeheersing en risicobeheersing te verstevigen, wordt de samenwerking met Veiligheidsregio’s Brabant-Noord (VRBN) en Midden- en West-Brabant (MWB) geïntensiveerd. Samenwerking met VRBN ligt voor hand; de regionale politie eenheid Oost-Brabant is territoriaal gelijk met de regio’s Zuidoost-Brabant en Brabant-Noord.

Beleidsvoornemens van de verbonden partij
VRBZO kent complexe veiligheidsvraagstukken. Het netwerk omvat meer dan de traditionele partners op het gebied van fysieke veiligheid. Regionaal spelen tientallen partijen een rol bij openbare orde, veiligheid en gezondheidszorg. Inwoners en bedrijven zijn belangrijke partners. Samenwerking focust op het borgen van de maatschappelijke continuïteit. Hierbij handelen alle partijen vanuit eigen verantwoordelijkheid. De beleidsdoelstellingen luiden:
-VRBZO streeft naar shared services met GGD BrabantZuidoost en Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant.
-VRBZO organiseert bevolkingszorg vanuit een collectieve taak.
-VRBZO richt een netwerkorganisatie in met de gemeentelijke adviseurs.

Financieel belang in de verbonden partij
Bijdrage:
De verschuldigde algemene bijdrage voor 2017  is € 1.308.826.
(bron: begroting 2017 Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost)

Financiële risico's:
De gemeenten zijn naar rato van het aantal inwoners aansprakelijk voor eventuele tekorten.

Eigen vermogen van de verbonden partij
Het eigen vermogen per 31 december 2015 bedraagt € 6.879.000 (2014 € 7.498.000)
(Bron: jaarrekening 2015 Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost)

Financieel resultaat van de verbonden partij
Het resultaat over 2015 was € 4.579.000 (2014 € 3.507.000)
(Bron: jaarrekening 2015 Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost)

A4. GGD Brabant-Zuidoost -

Rechtsvorm
Openbaar lichaam (Gemeenschappelijke Regeling)

Deelnemers
Aangesloten zijn 21 gemeenten in Brabant Zuidoost

Vestigingsplaats
Eindhoven

Visie op de verbonden partij
De GGD Brabant-Zuidoost draagt bij aan een positieve ontwikkeling van de gezondheidssituatie van de inwoners van het samenwerkingsgebied door uitvoering van de programma's publieke gezondheid en de ambulancezorg. Het ontwikkelen en in stand houden van een gezondheidsdienst is verankerd in de Wet Publieke Gezondheid.

Beleidsvoornemens van de verbonden partij
In 2011 heeft het Algemeen Bestuur van GGD Brabant-Zuidoost ingestemd met een nieuwe wijze van indexeren voor het gemeenschappelijke takenpakket. De nieuwe wijze van indexeren gebeurt op grond van het indexcijfer van de consumptieve overheidsbestedingen van het Centraal Planbureau. Voor 2017 betekent dit een aanpassing van de gezamenlijke inwonersbijdrage van 1,6%.
Daarnaast beïnvloeden de volgende twee ontwikkelingen de hoogte van de inwonersbijdrage ten opzichte van 2016:

  • Besparing overhead:

Bezuinigingen op de overhead bij de GGD leiden tot een verlaging van de inwonersbijdrage met € 50.000. Deze bezuinigingen komen voort uit een reorganisatie die enige jaren geleden is ingezet.

  • Besparing op de huisvestingskosten:

Voortvloeiend uit eerdere besluitvorming met betrekking tot verkoop van het pand De Callenburgh en de daaruit structurele bezuiniging op de huisvestingskosten bij de GGD, kan de gemeentelijke inwonersbijdrage met € 100.000,-- worden verlaagd.

Inhoudelijk zijn er geen omvangrijke wijzigingen die tot een aanpassing van de begroting leiden.

Samenvattend is de bijdrage per inwoner ten opzichte van de primaire begroting2016 gedaald van € 15,01 naar € 14,97 per inwoner. Dit is na verwerking van bovengenoemde index en ontwikkelingen maar exclusief het pubercontactmoment.
Voor de verdeling van de kosten van het pubercontactmoment over de gemeenten wordt de verdeelsleutel van VWS gehanteerd in plaats van het inwoneraantal. De bijdrage voor het pubercontactmoment voor Best bedraagt € 25.370.

Financieel belang in de verbonden partij
Bijdrage algemeen:
De bijdrage in 2017 is  vastgesteld op € 461.494 (gemeenschappelijke inwonersbijdrage, bijdrage pubercontactmoment en bijdrage sociaal plan reorganisatie)
(bron: programmabegroting 2017 GGD Brabant-Zuidoost)

Financiële risico's:
Alle deelnemers aan de Gemeenschappelijke Regeling zijn (mede)aansprakelijk voor dekking van tekorten. Naar rato van het aandeel in deze verbonden partij worden eventuele tekorten omgeslagen over de deelnemers. Omdat we bestuurlijk nauw betrokken zijn bij dit samenwerkingsverband vindt intensieve monitoring plaats. Hierdoor zijn we in samenwerking met de overige deelnemers in staat om tijdig bij te sturen bij dreigende financiële tekorten.

Eigen vermogen van de verbonden partij
Het  eigen vermogen per 31 december 2015 was € 2.352.000 (in 2014 € 2.282.000) .
(bron: jaarrekening 2015 GGD Brabant-Zuidoost)

Financieel resultaat van de verbonden partij
Het financieel resultaat in 2015 was € 52.000 (in 2014 € 139.000)
(bron: jaarrekening 2015 GGD Brabant-Zuidoost)

A5. Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB)

Rechtsvorm
Openbaar lichaam (Gemeenschappelijke regeling)

Deelnemers:
Aangesloten zijn de gemeenten die op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen onder regio VI vallen.

Vestigingsplaats:
Eindhoven

Visie op de verbonden partij

De Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB) is opgericht op 31 januari 2013. De ODZOB is de uitvoeringsorganisatie van een gemeenschappelijke regeling van Provincie Noord-Brabant en 21 gemeenten. De dienst heeft de juridische vorm van een openbaar lichaam op basis van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen. De omgevingsdiensten zijn opgericht, op basis van afspraken tussen Rijk, IPO en VNG, om de kwaliteit van de vergunningverlening aan bedrijven en het toezicht op deze (milieu)vergunningen en handhaving te verhogen. De omgevingsdienst is in eerste instantie een uitvoeringsorganisatie (ambtelijk adviseur van het bevoegd gezag). Daarnaast biedt zij op verzoek van de deelnemers ook ondersteuning op het gebied van beleid en innovatie.

Beleidsvoornemens van de verbonden partij
Voor de verdere ontwikkeling van de ODZOB zijn de volgende beleidsvoornemens geformuleerd:
· Inhoudelijk: borgen van de basiskwaliteit van diensten, verhelderen toegevoegde waarde voor de
opdrachtgevers, zorgen voor een gelijk speelveld en innoveren in aanpak;
· Bestuurlijk: transparanter omgaan met verschillende rollen (eigenaar, bestuurlijk partner en
opdrachtgever) op niveau van AB (Algemeen Bestuur) en OGP (Opdrachtgeversplatform (ambtelijk)), invulling geven aan de kaderstellende en controlerende rol van het AB, focus in rol van DB (Dagelijks Bestuur);
· Relationeel: beter aanhaken bij de omgeving, meer samenwerken met de deelnemers, (partnerrol), verbetering relatiebeheer tussen management ODZOB en opdrachtgevers;
· Organisatorisch: ontwikkeling organisatiecompetenties voor invulling van de partnerrol, helder
accountmanagement, professioneel opdrachtgeverschap;
· Strategie: bereiken van consensus over het toekomstig profiel van de ODZOB.

Vanaf 2017 kan de ODZOB voor de deelnemers in de gemeenschappelijke regeling alle taken, die vallen binnen het huidige ontwerp van de toekomstige Omgevingswet, integraal voor hen uitvoeren.

Financieel belang in de verbonden partij
Bijdrage:
De totale bijdrage in 2017 is  € 316.000.

Financiële risico's:
Wij zijn
(mede)aansprakelijk voor dekking van tekorten. Naar rato van het aandeel in deze verbonden partij worden eventuele tekorten omgeslagen over de deelnemers. Omdat we bestuurlijk nauw betrokken zijn bij dit samenwerkingsverband vindt intensieve monitoring plaats. Hierdoor zijn we in samenwerking met de overige deelnemers in staat om tijdig bij te sturen bij dreigende financiële tekorten.

Eigen vermogen
Het eigen vermogen per 31 december 2015 bedroeg € 1.577.000 (per 31-12-2014 € 1.033.000).
(Bron: jaarrekening 2015 Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant)

Financieel resultaat
Het resultaat over 2015 was € 543.000 (2014 € 631.000)
(Bron: jaarrekening 2015 Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant)

B1. Brainport Development N.V.

Rechtsvorm
Naamloze vennootschap.

Deelnemers aan de verbonden partij

Best, Eindhoven, Veldhoven, Helmond, MRE, Stichting Brainport.

Vestigingsplaats
Eindhoven

Visie op de verbonden partij
Sinds 1 januari 2013 participeert de gemeente in de vennootschap (als aandeelhouder en financier) én in de stichting Brainport (bestuurlijk). Hiermee wenste de gemeente een bijdrage te leveren aan de (regionale) doelstellingen zoals die zijn geformuleerd in het kader van het uitvoeringsprogramma Brainport 2020: excelleren als Europese toptechnologieregio. Het hogere doel hierbij was het verbeteren van de concurrentiekracht en het verkrijgen van concurrentievoordelen ('competitive advantages') van onze regio, een en ander in het licht van de doelstellingen die zijn geformuleerd in programma 4, Economische Zaken.

Op 30 mei 2016 heeft de raad van Best besloten ook in 2017-2020 (financieel) te blijven participeren in de vennootschap en de bijdrage bovendien te intensiveren. Hiermee kan Brainport Development uitvoering geven aan de herijkte strategie 'Brainport Next Generation en het meerjarenplan 2017-2020.

De stichting is geen verbonden partij, omdat de gemeente hierin geen financieel belang heeft. De vennootschap is wel een verbonden partij.

Beleidsvoornemens van de verbonden partij
De strategie voor Brainport is geactualiseerd en is bekend als "Brainport Next Generation". Kort gezegd komt de herijkte strategie neer op het inzetten op zes maatschappelijke thema’s (de ‘Grand Challenges’) die een extra impuls kunnen geven als ‘driver’ van economische groei in Brainport. De thema’s zijn: ‘Health’, ‘Mobility’, ‘Energy’, ‘Food’, ‘Safety & security’ en ‘Inclusive society’. Toptechnologie is daarbij geen doel op zich meer, maar een middel om in te spelen op deze Grand Challenges en zo ook economische voorspoed te bewerkstelligen.

Deze strategie vormt de basis van de jaarplannen van de vennootschap.

Financieel belang in de verbonden partij

Bijdrage algemeen:

De geraamde financiering van de vennootschap door de gemeente bedraagt € 180.000 direct, en, via de MRE inwonersbijdrage € 73.000.
Het maatschappelijk kapitaal bedroeg per 31 december 2015 € 224.056 verdeeld in 14.865 aandelen A en 14.865 aandelen B, elk nominaal groot € 7,57. Hiervan zijn geplaatst en volgestort 3.112 aandelen A en 3.112 aandelen B. De gemeente beschikt over 139 aandelen A.
(bron: jaarstukken 2015)

Eigen vermogen van de verbonden partij
Het eigen vermogen bedroeg per 31 december 2015 € 3.286.797 (per 31 december 2014 € 3.286.797).
(bron: jaarstukken 2015)

Financieel resultaat van de verbonden partij
Het resultaat na belasting was in 2015 € 34.729 (in 2014 € 281.288).
(bron: jaarstukken 2015)

B2. N.V. Bank Nederlandse Gemeenten (BNG)

Rechtsvorm
Naamloze vennootschap

Deelnemers
De staat is 50% aandeelhouder, decentrale overheden zijn voor de overige 50% aandeelhouder.

Vestigingsplaats
Den Haag

Visie op de verbonden partij
De N.V. Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) richt haar financiële dienstverlening specifiek op de taken van de (decentrale) overheid en instellingen voor het maatschappelijk belang. Daarnaast wordt rekening gehouden met de specifieke financiële inrichting van de (decentrale) overheid. Voordelen hiervan zijn dat de bankfunctie aansluit op de specifieke overheidsregels. Hierdoor kan efficiënt en doelmatig worden gebankierd.

Beleidsvoornemens van de verbonden partij

In 2015 is in breed verband de strategie geëvalueerd. Conclusie hiervan is dat de missie "BNG is een bank voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang" in stand moet blijven. Naast de bestaande kernwaarden van de BNG om een betrouwbare, professionele partner te zijn, is het begrip duurzaam expliciet toegevoegd als kernwaarde. De bank ziet duurzaamheid als een evenwicht tussen de drie pijlers: maatschappij, mens en milieu. Vanuit deze pijlers worden jaarlijks doelstellingen geformuleerd en wordt in het jaarverslag verantwoording afgelegd over de realisatie daarvan.

Op langere termijn voorziet de bank een verschuiving van kredietverlening direct aan overheden naar financiering van projecten waarbij overheden betrokken zijn (onder andere privaat publieke samenwerkingsverbanden). Ook wordt verwacht dat een deel van de kredietvraag van de (woning)corporaties buiten de werkingssfeer van overheids achtervang zal plaatsvinden. Deze ontwikkelingen zullen worden meegenomen in het toekomstige beleid.
(bron: jaarverslag 2015, samenvatting pagina's 42 en 60/61)

Financieel belang in de verbonden partij
Per ultimo 2005 zijn er 55.690.720 aandelen uitgegeven, waarvan er 24.570 in bezit zijn van de gemeente. Deze aandelen hebben een nominale waarde van € 61.425. Jaarlijks wordt dividend uitgekeerd aan de aandeelhouders.
(bron: jaarverslag 2015)

Eigen vermogen van de verbonden partij
Het eigen vermogen per 31 december 2015 was € 4.163 miljoen (31-12-2014 € 3.582 miljoen). BNG publiceert geen begroting.
(bron: jaarverslag 2015)

Financieel resultaat van de verbonden partij
De BNG realiseerde over 2015 een nettowinst na belastingen van € 226 miljoen (€ 126 miljoen over 2014).
(bron: jaarverslag 2015)

B3. Brabant Water N.V.

Rechtsvorm
Naamloze vennootschap

Deelnemers
De provincie Noord Brabant is voor 30% aandeelhouder, overige aandelen zijn in handen van de gemeenten.

Plaats vestiging
's-Hertogenbosch

Visie op de verbonden partij
De klanten continue voorzien van zuiver en veilig drinkwater tegen een zo laag mogelijke prijs.

Financieel belang
Het maatschappelijk kapitaal bestaat uit 10.000.000 aandelen van € 0,10 nominaal, waarvan 2.779.595 zijn gestort. In totaal zijn 1.902.279 aandelen in bezit van gemeenten, waarvan 25.878 van de gemeente Best. 877.316 aandelen zijn in bezit van de provincie Noord-Brabant.

Eigen vermogen
Het eigen vermogen per 31 december 2015 was € 524,5 miljoen (per 31 december 2014 € 483,8 miljoen)
(Bron: jaarrekening 2015 Brabant Water N.V.)

Financieel resultaat
Het resultaat na belastingen was in 2015 € 40,7 miljoen (in 2014 € 30 miljoen).
(Bron: jaarrekening 2015 Brabant Water N.V.)

Beleidsvoornemens van de verbonden partij
De kerntaak van Brabant Water N.V. blijft het continue zorgen voor zuiver en veilig drinkwater. Ingezet wordt op het toekomstbestendig maken van het netwerk door middel van een jaarlijkse investering van € 30 miljoen.

Daarnaast de uitvoering van de kerntaak wordt in het proces "van bron tot kraan" onder andere aandacht gegeven aan klimaatneutraliteit, het "zacht maken" van het water en vergroting van de biodiversiteit. Door het verder kijken dan alleen de wettelijke taak wordt getracht meerwaarde te leveren met de activiteiten van Brabant Water N.V.
(Bron: jaarrekening 2015 Brabant Water N.V.)

C1. Stichting Bureau Inkoop en Aanbestedingen Zuidoost-Brabant (BIZOB)

Rechtsvorm
Stichting

Deelnemers
23 gemeenten van de provincie Noord-Brabant en 3 gemeenschappelijke regelingen.

Plaats vestiging
Oirschot

Visie op de verbonden partij
Bureau Inkoop en Aanbestedingen Zuidoost-Brabant (Bizob) is opgericht op initiatief van tien gemeenten in Zuidoost-Brabant. Het bureau heeft zich ontwikkeld tot een expertisecentrum op het gebied van overheidsinkoop en -aanbesteding.

Beleidsvoornemens van de verbonden partij
De wijze waarop Bizob nu wordt bestuurd, komt niet overeen met de rechtsvorm stichting. De governance van Bizob wordt daarom gewijzigd door aanpassingen in de bestuursstructuur, de statuten en diverse reglementen. Het doel is tevens de slagvaardigheid van het bestuur te verhogen en de toetreding van nieuwe organisaties eenvoudiger te maken.
De verwachting is dat de nieuwe bestuursstructuur in 2017 wordt gerealiseerd. Vanaf dat moment is Bizob niet langer een verbonden partij.
De gemeente heeft dan geen directe invloed meer op het beleid en de besluitvorming binnen Bizob. Dat houdt ook in dat de gemeente niet langer aansprakelijk is voor eventuele financiële tekorten.

Financieel belang in de verbonden partij
In deze programmabegroting 2017 is een bedrag van  € 90.000 aan dienstverlening door Bizob opgenomen.
De verrekening van eventuele overschotten bij Bizob vindt plaats naar rato van de werkelijke afname van diensten. De verrekening van eventuele tekorten kan plaatsvinden via de reserves van Bizob of via een aanpassing achteraf van het tarief voor de afgenomen diensten.

Na invoering van de nieuwe bestuursstructuur is de gemeente niet langer verantwoordelijk voor eventuele financiële tekorten van Bizob.

Eigen vermogen van de verbonden partij
Het  eigen vermogen per 31 december 2015 bedraagt € 1.167.000 (bron: jaarrekening 2015 Stichting BIZOB).

Financieel resultaat van de verbonden partij
Het exploitatieresultaat over 2015 is na belastingen € 483.000 (bron: jaarrekening 2015 Stichting BIZOB).

D1. Bestuursconvenant Stedelijk Gebied Eindhoven 2013

Rechtsvorm
Openbaar lichaam (samenwerkingsvorm)

Deelnemers aan de verbonden partij
Best, Eindhoven, Geldrop-Mierlo, Helmond, Nuenen, Oirschot, Veldhoven en Son en Breugel.

Vestigingsplaats
Eindhoven

Visie op de verbonden partij

De gemeenteraad heeft op 16 mei 2013 ingestemd met het Bestuursconvenant Stedelijk Gebied Eindhoven 2013 als opvolger van het Convenant regionale samenwerking stedelijk gebied Eindhoven 2005.
In het convenant zijn afspraken gemaakt op het gebied van wonen, werken en voorzieningen. Het convenant kan worden gezien als een basis voor de samenwerking met het perspectief van een mogelijke intensivering en verbreding in de toekomst.

Financieel belang in de verbonden partij
Bijdragen:
Gezamenlijke financiering voor programmatische investeringen wordt in voorkomende gevallen via separate besluitvorming aan de gemeenteraden voorgelegd. In begroting 2017  is een bedrag van € 52.237 opgenomen. Het aandeel van de gemeente Best in de ambtelijke procesondersteuning is voor 2017 geraamd op € 8.944.

Eigen vermogen van de verbonden partij
Niet van toepassing

Financieel resultaat van de verbonden partij
Niet van toepassing

Beleidsvoornemens van de verbonden partij

De samenwerking is primair publiek, maar heeft mede als doel om coproductie en co-creatie met marktpartijen en andere belanghebbenden mogelijk te maken. De samenwerking is flexibel, maar tegelijk ingebed en goed verankerd. De nadruk ligt op organiseren en niet op organisatiestructuur.