Resultaatgebied Economische zaken

Wat willen we bereiken ?

Effect indicator

Streven

Eerdere resultaten

Bron

Wat gaan we daar in 2017 voor doen ?

Vestiging van meer, en meer gevarieerde, commerciële voorzieningen

Aantal in gebruik zijnde niet-woningen in het stimuleringsgebied

>164
(gegevens beschikbaar in jaarrekening 2017)

2016 :164
2015 :149
2014 :147
2013 :154
2012 : onbekend

WOZ

 • Ondersteunen activiteiten Stichting Centrummanagement, winkeliers Heivelden en Wilhelminadorp met menskracht en eventueel middelen.
 • Participeren in werkgroep leegstand i.s.m. vertegenwoordiging van de vastgoedondernemers, stichting Ons Centrum, Centrummanagement en de intermediaire (banken)sector
 • Uitvoeren beleid detailhandelzoals dat door raad in juli 2016 is vastgesteld, waaronder het beleid rondom de vestiging van grootschalige winkels, supermarkten en internetwinkels.
 • Reguliere werkzaamheden:
  • doorgaan met proces centrumontwikkeling zie progr. 10
  • doorgaan met stimuleren samenwerking en evenementen in de vrije tijdsector (zie progr. 6).

Het welvaartsniveau in Best neemt toe en is voor de lange termijn 'geborgd'

Meerjarige ontwikkeling van het aantal arbeidsplaatsen op stedelijk regionaal niveau
(9 gemeenten) t.o.v. landelijke ontwikkeling

meerjarige ontwikkeling (%) werkgelegenheid structureel beter dan het landelijke ontwikkeling (%). Nieuwe gegevens jaarlijks beschikbaar in Q2

2010-2015
regio: +0,7%
NL: -1,8%

2009-2014:
regio: -1,8%
NL: -2,7%

bron werkgel.ontw.:
LISA

bron 'borging'

betreft een aanname
inzet op kennis- en innovatie  levert concurrentievoordeel voor de regionale economie en draagt zo bij aan 'borging' Bestse welvaart

 • Actief participeren in ontwikkelingen aan de westflank Regio Eindhoven (zoals planologische procedures Brainport Industries Campus, weginfrastructuur Eindhoven Noordwest, Oirschot en Best en openbaar vervoer)
 • Dialoog voeren met georganiseerd bedrijfsleven (ondernemersplatforms) over ondernemersklimaat, duurzaamheid, arbeidsmarkt en onderwijs (zie ook progr. 7). Wij voeren deze dialoog bij voorkeur ook met ondernemersplatforms.  
 • Voorzitten regionaal 1-loket voor bedrijven
 • Op stedelijk regionaal niveau invulling geven aan nieuwe afspraken over werklocaties
 • Blijven participeren in de Brainportsamenwerking, met als Bestse accenten:
  • Internationaliseringsagenda C4
  • Brainport Schools
  • Faciliteren Healthcare, ontwikkelen domotica
  • Goede verbinding tussen Best en de regio

Verplicht kengetal:
Aantal bedrijfsvestigingen per 1000 inwoners (15-64 jr.)

Best 2015: 131,3
NL 2015: 122,4

LISA

Verplicht kengetal:
Index functiemenging: verhouding tussen banen en woningen

Best  2015: 57,5
NL 2015: 51,3

LISA

Verplicht kengetal:
Bruto gemeentelijk product: verhouding tussen verwacht en gemeten BGP

Best verwacht 2013: 31,1
Best gemeten 2013: 31,9

NL verwacht 2013: 27,8
NL gemeten 2013: 27,8

Atlas voor gemeenten

Verplicht kengetal:
Netto arbeids-participatie: % van de werkzame beroeps-bevolking ten opzichte van de beroeps-bevolking

Best 2015: 67,8
NL 2015: 65,4

CBS

Verplicht kengetal:
Aantal banen per 1.000 inwoners in de leeftijd 15 – 64 jaar

Best 2015: 858,3
NL 2015: 721,7

LISA