Dit programma gaat over integraal veiligheidsbeleid, een onderwerp waarin gemeente, politie, brandweer, justitie en inwoners ieder hun eigen rol hebben. De gemeente is regievoerder, maar werkt nadrukkelijk met alle partners samen aan een veilige woon- en leefomgeving voor iedereen die woont, werkt en verblijft in Best.
Enkele belangrijke onderwerpen binnen dit taakveld zijn:
1.   Georganiseerde ondermijnende criminaliteit (vermenging van de onderwereld en de bovenwereld).
2.   Integrale veiligheid
3.   Externe veiligheid
4.   Overlastproblematiek
5.   De toenemende radicalisering in onze maatschappij
6.   De uitvoering van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) en verschillende bijzondere wetten (bijvoorbeeld de Drank- en Horecawet).

De belangrijkste rol die de gemeente heeft in veiligheid en openbare orde betreft de regisserende rol, een voorbeeld hiervan is het opstellen van het Integraal Veiligheidsplan De Kempen 2015-2018 (IVP) en het toezien op een professionele uitvoering van de door de raad vastgestelde prioriteiten door alle betrokken veiligheidspartners.
Vele activiteiten in programma 2 vallen tevens onder de uitvoerende rol gelet op het feit dat de gestelde prioriteiten worden uitgevoerd volgens het IVP 2015-2018, het IVP uitvoeringsplan 2017-2018 en het beleidsplan toezicht en handhaving.
Ook is er sprake van een dienstverlenende rol, kijkend naar bijvoorbeeld de vergunningverlening bij evenementen.

Participatie

Inwoners worden zo mogelijk betrokken bij de uitvoering van het veiligheidsbeleid. Een voorbeeld hiervan is het betrekken van inwoners bij het signaleren van ondermijnende criminaliteit. Hoe we dat het beste kunnen doen, wordt eerst onderzocht. De bedoeling is om de betrokkenheid van inwoners bij dit onderwerp zo laagdrempelig mogelijk te organiseren. In grote lijnen is er daarmee vooral sprake van bewonersparticipatie bij overheidsbeleid. Er zijn echter ook enkele voorbeelden waarbij de overheid juist weer participeert bij bewonersinitiatieven. Denk bv. aan de what's app-groepen waarmee inwoners in de eigen buurt de veiligheid in de gaten houden en daarin gefaciliteerd worden door de gemeente.