In dit programma leest u wat wij lokaal en in regionaal verband doen aan het verkeer en in de openbare ruimte om de kwaliteit van het wonen in Best te vergroten. Zo proberen we steeds de bereikbaarheid voor fiets-, bus-, trein- en autoverkeer te verbeteren. Daarbij houden we rekening met de uitgangspunten die wij al hebben voor verkeersveiligheid en milieu. Voor de openbare ruimte hanteren wij als uitgangspunt: 'schoon, heel en veilig'.

Het merendeel van de activiteiten in het programma 'verkeer en openbare ruimte' zijn uitvoerend van aard. Uitzonderingen hierop zijn de activiteiten gericht op de bereikbaarheid van de regio, waar de gemeente de regierol heeft en de mensgerichte verkeerseducatie, waarin de gemeente faciliterend is.

Participatie
Bij klachten over verkeer of mobiliteit of bij voorstellen tot verbetering of ideeën vanuit inwoners of bedrijven, gaat de gemeente in gesprek (dialoog). Als er op initiatief van de gemeente voornemens zijn op het gebied van verkeer of parkeren, is er altijd sprake van overleg met directe belanghebbenden (burgerparticipatie bij overheidsinitiatieven). Ook bij regionale ontwikkelingen kunnen onze inwoners en bedrijven belanghebbenden zijn. Regionale ontwikkelingen worden voor zover voor Best relevant ook met belanghebbenden besproken.