Dit programma omvat onder andere volksgezondheid, het bevorderen van de sociale samenhang, de mantelzorg, het vrijwilligerswerk en de leefbaarheid in de gemeente. Daarnaast ook het ondersteunen van de zelfredzaamheid en de participatie van inwoners met een fysieke beperking of met psychische of psychosociale problemen, zoveel mogelijk in de eigen leefomgeving. Ook het bieden van Wmo maatwerkvoorzieningen aan inwoners die daarvoor in aanmerking komen maakt deel uit van dit programma.

In verband met de toename van het aantal statushouders wordt in 2017 extra aandacht besteed aan deze doelgroep. Wij willen deze inwoners een warm welkom geven en ze goed begeleiden bij hun eerste stappen binnen de Nederlandse samenleving. Ook waar het om werk en inkomen gaat.  

Op het moment van schrijven van deze programmabegroting, wordt er in samenwerking met inwoners en andere partijen beleid opgesteld met betrekking tot de 2-sterrendossiers 'Maatschappelijke Ondersteuning en Zorg' (inclusief gezondheid) en 'Wonen en Zorg'. Doordat het nieuwe beleid pas in december 2016 wordt vastgesteld, kan dit nog niet worden verwerkt in de programmabegroting 2017. De doelen, 'streven's' en acties die nu opgenomen zijn in dit programma zijn daarom nog gebaseerd op de 'eerdere' beleidsnota's Wet maatschappelijke ondersteuning 2012-2016 en Lokaal Gezondheidsbeleid 2013-2016. Bij de 1e tussentijdse rapportage in 2017 wordt dit programma aangepast en aangevuld met doelen, 'streven's' en acties uit het nieuwe beleid.