Dit programma omvat de ruimtelijke beleidsontwikkeling, zowel stedelijk gericht als voor het buitengebied. Hierbij moet worden gedacht aan ruimtelijke plannen als structuurvisie,  bestemmingsplannen en aan beleidsontwikkeling op het gebied van woningbouw (Woonvisie, beleid Wonen en Zorg).  Daarnaast gaat het om prestatieafspraken met woningcorporaties, bouwgrondexploitatie, afspraken binnen het Stedelijk Gebied Eindhoven (SGE) en om plannen voor natuur en landschap. Ook de voorbereiding op de nieuwe Omgevingswet valt onder dit programma.
Daarnaast valt vergunningverlening en toezicht en handhaving op de beleidsvelden ruimte en bouwen onder dit programma.

In dit programma heeft de gemeente meerdere rollen. Deze zijn:
bij regisseren de ruimtelijke kaders, Omgevingswet, uitbreiden woningbestand met 1600 woningen en een aantrekkelijk centrum
bij faciliteren de huisvesting van statushouders, maar ook bij het ruimtelijk mogelijk maken van ruimtelijke initiatieven van derden. .

Bewonersparticipatie en overheidsparticipatie
In dit werkveld worden inwoners betrokken afhankelijk van de aard van het project of de ontwikkeling. Als er sprake is van een particulier initiatief bespreken wij met de initiatiefnemer de kansen en mogelijkheden van het project, en wordt een toelichting gegeven op de procedure die gevolgd moet of kan worden (dit is een vorm van overheidsparticipatie, wij denken mee). Daarbij stimuleren wij het voeren van een omgevingsdialoog. Als het een ontwikkeling van de gemeente zelf betreft, gaat de gemeente zelf met omwonenden in gesprek (bewonersparticipatie bij overheidsinitiatieven). Bij omvangrijke ontwikkelingen, zoals in het buitengebied, worden uitgebreide participatiemogelijkheden geboden aan inwoners en bedrijven.