GERAAMDE RESULTAAT EN MUTATIES IN DE RESERVES 

Omschrijving

Product

2017

2018

2019

2020

Totaal saldo van baten en lasten

-2.271.366

-1.545.825

-1.772.386

-1.722.548

Bijdragen uit reserves - incidenteel

Programma 4

Bijdrage uit vrije algemene reserve:

- Onderzoek verleggen hoogspanningsleidingen

04.04

50.000

0

0

0

50.000

0

0

0

Programma 6

Bijdrage uit vrije algemene reserve:

- Onttrekking i.v.m. culturele hotspot

06.01

8.600

0

0

0

- Bevordering toerisme incidenteel

06.17

25.000

15.000

33.600

15.000

0

0

Programma 8

Bijdrage risicoreserve sociaal domein:

- Initiatieven transformatie Sociaal Domein

08.17

50.000

0

0

0

50.000

0

0

0

Programma 10

Bijdrage uit de vrije algemene reserve:

- Implementatie Omgevingswet 2018

10.01

100.000

35.000

0

0

- Opstellen omgevingsvisie/omgevingsplan

10.01

50.000

50.000

0

0

150.000

85.000

0

0

Programma 11

Bijdrage uit de vrije algemene reserve:

- Dekkingsres. brede 16-klassige school

11.02

665.000

0

0

0

665.000

0

0

0

Programma 12

Bijdrage uit de vrije algemene reserve:

- Doorontwikkeling organisatie

12.01

200.000

0

0

0

- Opschonen archiefblok 2000-2009

12.03

55.000

0

0

0

- Bewustwordingsproces informatiebeveiliging

12.03

15.000

15.000

0

0

- Specialistische inzet opstellen jaarrekening

12.04

24.480

0

0

0

- Externe flexibele schil KCC 2e lijn

12.08

15.000

10.000

0

0

- Externe flexibele schil KCC 1e lijn

12.08

80.000

80.000

0

0

389.480

105.000

0

0

Totaal bijdragen uit reserves - incidenteel

1.338.080

205.000

0

0

Bijdragen uit reserves - structureel

Programma 2

Bijdrage uit vrije algemene reserve:

Dekkingsreserve bouw brandweerkazerne

02.01

12.685

12.685

12.685

12.685

12.685

12.685

12.685

12.685

Programma 3

Dekkingsres. ondergrondse parkeergarage

03.03

31.805

31.805

31.805

31.805

Bijdrage uit de reserve wegbeheer:

- Rehabilitatie en planmatig onderhoud wegbeheerplan

03.04

0

10.816

17.410

22.851

Bijdrage uit de reserve vervanging groen:

- Onderhoud vervanging groen conform IBOR

03.13

77.277

56.670

359.637

137.316

109.082

99.291

408.852

191.972

Programma 4

Dekkingsres. molen Heilig Hartstraat 1a

04.02

5.994

5.994

5.994

5.994

Dekkingsres. restauratie molen 

04.02

7.612

7.612

7.612

7.612

Dekkingsres. H.Hartstraat 1

04.02

7.148

7.148

7.148

7.148

20.754

20.754

20.754

20.754

Programma 5

Dekkingsres. nieuwbouw Antoniusschool, Paardenhei 7

05.08

19.798

19.798

19.798

19.798

Dekkingsres. bouwkosten De Klimboom, Paardenhei 1

05.08

21.085

21.085

21.085

21.085

Dekkingsres. uitbr. De Klimboom met 2 lokalen

05.08

5.121

5.121

5.121

5.121

Dekkingsres. uitbreiding Wilhelminaschool, Emmalaan 25

05.08

4.197

4.197

4.197

4.197

Dekkingsres. 16 klassige Antoniusschool, Vlinderhei 14

05.08

55.219

55.219

55.219

55.219

Dekkingsres. Brede school Hoge Akker, Zwijssenstr. 85

05.08

11.858

11.858

11.858

11.858

Dekkingsres. Brede 16-klassige school Dijkstraten

05.08

0

63.282

63.282

63.282

Dekkingsres. uitbr./inrichting Heerbeeckcollege

05.08

29.495

29.495

29.495

29.495

Dekkingsres. aank. verb. W. de Zwijgerweg 148

05.08

31.045

31.045

31.045

31.045

Dekkingsres. uitbreiding Heerbeeck 220 leerl. + 237 leerl.

05.08

57.481

57.481

57.481

57.481

Dekkingsres. 1e inrichting Heerbeeck 229 leerl.

05.08

4.637

4.637

4.637

4.637

Dekkingsres. 1e inrichting Heerbeeck 111 leerl.

05.08

2.248

2.248

2.248

2.248

Dekkingsres. peuterspeelzaal Vlinderhei 12

05.08

7.161

7.161

7.161

7.161

Dekkingsres. peuterspeelzaal 't Hummeltje, Verleunstr 29

05.08

6.358

6.358

6.358

6.358

Dekkingsres. brede school Hoge Akker, Zwijssentstr. 85 pspz

05.08

1.656

1.656

1.656

1.656

Dekkingsres. brede school Hoge Akker kinderopvang

05.08

4.923

4.923

4.923

4.923

Dekkingsres. jongerencentrum

05.09

33.831

33.831

33.831

33.831

296.113

359.395

359.395

359.395

Programma 6

Dekkingsres. Dependance bibliotheek Heerbeeck

06.01

7.917

7.917

7.917

7.917

Dekkingsres. kunstgrasveld Wilhelminaboys

06.08

18.464

19.294

20.163

21.070

Dekkingsres. Verruiming buitensportcapaciteit

06.08

17.808

18.590

19.407

20.261

Dekkingsres. Verruiming buitensportcapaciteit

06.09

54.060

56.494

59.036

61.692

Dekkingsres. Herin. Sportpark Leemkuilen

06.09

31.132

31.132

31.132

31.132

Dekkingsres. kunstgrasveld MHCB

06.09

8.514

8.897

9.296

9.716

Dekkingsres. kunstgrasvelden Best Vooruit

06.09

36.347

37.983

39.692

41.478

Dekkingsres. bouw gymzaal Heivelden, Rendierhei 1

06.10

12.295

12.295

12.295

12.295

Dekkingsres. bouw tweede sporthal

06.10

147.205

147.205

147.205

147.205

Dekkingsres. fietsenstalling 2e sporthal

06.10

3.286

3.286

3.286

3.286

Dekkingsres. overdekt zwembad

06.11

2.269

2.269

2.269

2.269

Reserve buitensportacommodaties

06.08

69.000

54.500

0

25.000

Reserve buitensportacommodaties

06.09

105.000

25.000

50.000

283.000

Bijdrage uit reserve speelelementen

- Repareren en vervangen speelelementen

06.18

101.606

33.739

33.739

33.739

614.903

458.601

435.437

700.060

Programma 8

Dekkingsres. WMO-loket, Nazarethstraat 173

08.18

19.509

20.387

21.304

22.263

Dekkingsres. Bestwijzer

08.18

21.603

22.575

23.590

24.652

Dekkingsres. buurtvoorz. Vlinderhei 16

08.17

3.834

3.834

3.834

3.834

44.946

46.796

48.728

50.749

Programma 10

Bijdrage uit de vrije algemene reserve:

- Bijdrage nadelig saldo grondexploitatie

10.11

423.975

773.433

966.769

1.052.879

423.975

773.433

966.769

1.052.879

Programma 11

Bestemmingsreserve verkoop Hypotheekbedrijf HNG

11.01

148.627

157.545

166.997

177.016

Bijdrage uit de reserve buitensportaccommodaties:

- Rente geldlening Best Vooruit

11.01

9.292

9.164

9.030

8.890

- Aflossing geldlening Best Vooruit

11.01

2.646

2.774

2.908

3.048

Bijdrage uit de vrije algemene reserve:

- Vrijval middelen grondexploitatie

11.02

920.000

820.000

720.000

620.000

1.080.565

989.483

898.935

808.954

Programma 12

Herwaarderingsreserve gemeentehuis

12.02

199.013

207.968

0

0

Dekkingsreserve gemeentehuis

12.02

12.706

12.706

12.706

12.706

Dekkingsreserve bouw nieuwe werf

12.10

29.813

29.813

29.813

29.813

Dekkingsres. Verbouwing gemeentehuis

12.02

16.036

16.036

16.036

16.036

Dekkingsres. Klimaatbeheersing gemeentehuis

12.02

36.804

36.804

36.808

0

Dekkingsres. Klimaatbeheersing 2e verd.gemeentehuis

12.02

3.263

3.263

3.263

3.263

Bijdrage uit reserve gevolgen reorganisatie:

- Kosten garantiesalarissen

12.01

80.729

74.004

60.568

52.965

Bijdrage uit egalisatiereserve ICT:

Kosten automatisering

12.03

958.231

819.396

690.900

672.151

1.336.595

1.199.990

850.094

786.934

Totaal bijdragen uit reserves - structureel

3.939.618

3.960.428

4.001.649

3.984.382

Totaal bijdragen uit reserves 

5.277.698

4.165.428

4.001.649

3.984.382

waarvan uit dekkingsreserves

1.191.862

1.280.932

1.090.688

1.072.543

Omschrijving

Product

2017

2018

2019

2020

Stortingen in reserves - incidenteel

Programma 11

Storting in dekkingsreserves:

- Dekkingsres. brede 16-klassige school

11.02

-665.000

0

0

0

-665.000

0

0

0

Totaal stortingen in reserves - incidenteel

-665.000

0

0

0

Stortingen in reserves - structureel

Programma 3

Storting in reserve wegbeheer:

- Storting tlv exploitatie

03.04

-820.095

-803.685

-805.000

-813.050

Storting in reserve vervanging groen

- Storting tlv exploitatie

03.13

-105.000

-105.000

-105.000

-105.000

-925.095

-908.685

-910.000

-918.050

Programma 6

Storting in reserve buitensportaccommodaties:

- Storting tlv exploitatie

06.08

-90.000

-90.000

-90.000

-90.000

- Storting tlv exploitatie

06.09

-90.000

-90.000

-90.000

-90.000

Storting in reserve speelelementen

- Storting tlv exploitatie

06.18

-49.893

-49.893

-49.893

-49.893

-229.893

-229.893

-229.893

-229.893

Programma 10

Storting in vrije algemene reserve:

- Afdracht i.v.m. natuurcompensatie

10.11

-67.541

-57.849

-91.805

-93.642

- Winstafdracht bouwgrondexploitatie

10.11

-278.558

-280.525

0

0

-346.099

-338.374

-91.805

-93.642

Programma 11

Storting in vrije algemene reserve:

- Risicovergoeding verstrekte geldlening

11.01

-3.718

-3.517

-3.308

-3.090

-3.718

-3.517

-3.308

-3.090

Programma 12

Storting in egalisatiereserve ICT:

- Storting tlv exploitatie

12.03

-434.857

-509.601

-514.355

-519.499

-434.857

-509.601

-514.355

-519.499

Totaal stortingen in reserves - structureel

-1.939.662

-1.990.070

-1.749.361

-1.764.174

Totaal stortingen in reserves

-2.604.662

-1.990.070

-1.749.361

-1.764.174

Totaal mutaties reserves

2.673.036

2.175.358

2.252.288

2.220.208

Geraamde resultaat

 401.670

 629.533

 479.902

497.660