De prognoses van het Centraal Planbureau (CPB) worden door het Kabinet overgenomen in de Rijksbegroting. De programmabegroting is mede gebaseerd op informatie van het CPB. Zo nemen we het prijsindexcijfer over voor de berekening van de prijsinflatie. De lasten van de begroting en de meerjarenraming worden in 2017 niet geïndexeerd en vanaf 2018 met 1% cumulatief. Aan de batenkant wordt rekening gehouden met de geraamde inflatie. Voor de ontwikkeling van de sociale structuur (onze inwoners naar leeftijdsgroepen) hanteren we de ramingen van de Provincie. Kortom, allemaal belangrijke informatie over ontwikkelingen die we betrekken bij de voorbereiding van onze programmabegroting.

Aanpassingen Besluit Begroting en Verantwoording (BBV)
De wijzigingen die in het BBV verplicht zijn met ingang van 1 januari 2017 zijn al eerder genoemd in de kaderbrief 2017. Met de uitwerking van de kaderbrief in onze programmabegroting is dan ook rekening gehouden met al deze wijzigingen. Een aantal verplichte beleidsindicatoren in de BBV zijn verplicht. Deze wettelijk verplichte indicatoren zijn verwerkt in de afzonderlijke programma's. Het is mogelijk dat er niet bij alle indicatoren een streefwaarde is ingevuld. Dit komt bijvoorbeeld doordat er geen nulmeting bekend is. Daarnaast wordt er onderscheid gemaakt tussen een indicator en een kengetal. Dit is terug te lezen in de afzonderlijke programma's.

Effect wijziging BBV op exploitatie
De wijzigingen in het BBV hebben ook gevolgen voor de toerekening van kosten naar de diverse resultaatgebieden en programma's. Zo worden de overheadkosten niet meer toegerekend aan de betreffende programma's. Ook wordt er geen rente meer toegerekend aan reserves en voorzieningen en worden geen rentelasten doorberekend naar de diverse investeringen. In programma 12 worden de kosten van overhead opgenomen. De rentebaten en rentelasten worden opgenomen onder programma 11.
Dit heeft tot gevolg dat er in elk resultaatgebied en programma aanzienlijke verschillen ontstaan in de doorberekende lasten ten opzichte van de begroting 2016. Deze verschillen zullen in de verschillenanalyse per resultaatgebied opgenomen worden.        

Vermelding van de rol van onze gemeente en participatie
In de begroting 2016 is aangegeven in programma 1 dat we als gemeente verschillende rollen hebben op de diverse beleidsterreinen. In deze begroting is de wens om deze rollen per programma te benoemen opgepakt. Er wordt onderscheid gemaakt in de volgende rollen:

  • Dienstverlenend
  • Regisserend
  • Meewerkend
  • Faciliterend
  • Uitvoerend

Deze rollen leest u dan ook terug in de afzonderlijke programma's. Daarnaast is de vorm van participatie per programma opgenomen.

Kengetallen