De hieronder opgenomen investeringen zijn herleid uit het investeringsprogramma 2017-2020.
Deze is opgenomen in de bijlagen van deze begroting. Hier vindt u een toelichting op de afzonderlijke posten.

Nr.

Omschrijving

invest.

Product

2017

2018

2019

2020

progr.

Incidentele lasten t.l.v. exploitatie

Programma 2

- Lokale veiligheidsmonitor

25

02.01

15.000

Programma 5

- Uitbreiding capaciteit (tijdelijk)

23a

05.09

86.250

31.250

Programma 6

- Bevordering toerisme 

37

06.17

15.000

- Inventaris sporthal (2018)

61

06.10

4.200

Programma 7

- Uitbreiding capaciteit (tijdelijk)

23a

07.02

37.500

37.500

- Uitbreiding capaciteit (tijdelijk)

24a

07.02

126.000

126.000

Programma 8

- Ondersteuningstraject stichting Welzijn Best Oirschot

1e ttr 16

08.17

23.000

- Uitbreiding capaciteit (tijdelijk)

23a

08.18

31.250

31.250

- Inventaris Best Wijzer (2018)

-

08.18

26.600

Programma 12

- Nieuwe gordijnen burgerzaal

75

12.03

9.500

Totaal incidentele lasten t.l.v. exploitatie

343.500

256.800

0

0

Incidentele lasten t.l.v. reserves

Programma 4

- Onderzoek verleggen hoogspanningsleidingen

34

04.04

50.000

Programma 6

- Onttrekking i.v.m. culturele hotspot

-

06.01

8.600

- Bevordering toerisme incidenteel

9

06.17

25.000

15.000

Programma 8

- Initiatieven transformatie Sociaal Domein

13

08.17

50.000

Programma 10

- Implementatie Omgevingswet 2018

1

10.01

100.000

35.000

- Opstellen omgevingsvisie/omgevingsplan

44

10.01

50.000

50.000

Programma 12

- Doorontwikkeling organisatie

46

12.01

200.000

- Opschonen archiefblok 2000-2009

2

12.03

55.000

- Bewustwordingsproces informatiebeveiliging

18

12.03

15.000

15.000

- Specialistische inzet opstellen jaarrekening

19

12.04

24.480

- Externe flexibele schil KCC 2e lijn

21

12.08

15.000

10.000

- Externe flexibele schil KCC 1e lijn

22

12.08

80.000

80.000

Totaal incidentele lasten t.l.v. reserves

673.080

205.000

0

0

Totaal incidentele lasten

1.016.580

461.800

0

0

Incidentele baten t.g.v. exploitatie

-

Totaal incidentele baten t.g.v. exploitatie

0

0

0

0

Incidentele baten t.g.v. reserves

-

Totaal incidentele baten t.g.v. reserves

0

0

0

0

Totaal incidentele baten

0

0

0

0

Totaal geraamde lasten

67.189.885

70.701.602

71.142.157

71.839.187

Totaal geraamde baten

64.918.519

69.155.778

69.369.771

70.116.639

Totaal saldo van baten en lasten

-2.271.366

-1.545.824

-1.772.386

-1.722.548

Totaal incidentele lasten

1.016.580

461.800

0

0

Totaal incidentele baten

0

0

0

0

Totaal structurele lasten

66.173.305

70.239.802

71.142.157

71.839.187

Totaal structurele baten

64.918.519

69.155.778

69.369.771

70.116.639

Totaal saldo exclusief incidentele baten en lasten

-1.254.786

-1.084.024

-1.772.386

-1.722.548

Structurele toevoegingen aan reserves

1.939.662

1.990.070

1.749.361

1.764.174

Structurele onttrekkingen uit reserves

3.939.618

3.960.428

4.001.649

3.984.382

Structurele exploitatieruimte

745.170

886.334

479.902

497.660